De Marokkaanse gemeenschap in Heuvel in 1990

Relatief veel buitenlanders

In de Heuvel wonen relatief veel buitenlanders, hoewel de grote meerderheid gewoon Nederlandse bewoners zijn. In totaal wonen (in 1990) in de Heuvel ca 600 Turken en Marokkanen. Van deze groep zijn de Marokkanen het grootste in aantal. Veel Turken en Marokkanen wonen reeds lange tijd in de Heuvel en de meeste, inmiddels groot geworden, kinderen zijn met hun gezinnen ook in de Heuvel gaan wonen omdat ze er een "thuis" hebben gevonden.
De Heuvel is een actieve buurt. Er zijn talrijke groepen bezig met diverse activiteiten. Bij deze activiteiten hebben de groepen steun aan de beroepskrachten van de Stichting Vertizontaal die door hun inlevingsvermogen goede werkcontacten hebben met de buurtbewoners.

Activiteiten

Opvallend was dat bij vrijwel alle activiteiten geen buitenlanders meededen. Een enkele individuele Marokkaan daargelaten die vanwege zijn goede omgang met buren gewoon meedeed. De meeste activiteiten voor buitenlanders gebeuren stedelijk. In het internationale ontmoetingscentrum "De INCOM" worden activiteiten georganiseerd voor vier buitenlandse groepen: de Turken, de Spanjaarden, de Joegoslaven en de Marokkanen. Deze activiteiten zijn er op initiatief van de buitenlandse organisaties die ondersteuning ontvangen van de consulent Breda (een medewerker van het Centrum Buitenlanders West Brabant).
Buitenlanders die in een buurt wonen, willen graag dat in hun eigen leef- en woonomgeving ook activiteiten worden georganiseerd.

Marokaanse gemeenschap

De Marokkaanse groep in de Heuvel was de eerste die hierin het initiatief nam. Een aantal mensen ging te rade bij het sociaal cultureel werk van de Heuvel en samen met de consulent Breda werd een voorlopig bestuur samengesteld dat zich wilde inspannen voor het "Marokkaans Comité Heuvel". Dat was een uitzonderlijke ontwikkeling. Nooit eerder van te voren had een groep Marokkanen zich georganiseerd buiten de stedelijke organisaties. In de Heuvel was het mogelijk omdat de Marokkaanse gemeenschap elkaar goed kende en er onderling goede contacten waren. Iedereen kende iedereen en vooraf was aan te nemen dat de leden van het bestuur goed op de hoogte waren van wat er leefde onder de Marokkaanse gemeenschap. Voor een Comité is dat belangrijk maar even zo belangrijk was om te functioneren als een organisatie. In Marokko worden activiteiten "spontaan" georganiseerd en op de dag zelf verloopt de organisatie van een activiteit tot in de puntjes. Iedereen helpt iedereen. In Nederland gaat dat anders. Er zijn eerst vergaderingen met agendapunten. Daarvan worden notulen gemaakt, afspraken "op een rijtje" gezet en planningen georganiseerd. Daarna zonodig weer vergaderd om afspraken te bevestigen en verantwoordelijkheden vast te leggen.

Bestuur

Er ging een nieuwe, vreemde wereld open voor de Marokkaanse bestuursleden. Vergaderingen werden in het begin door tien mensen bijgewoond maar uiteindelijk bleven er vier mensen over die uiteindelijk het voltallige bestuur werden.

Het bestuur kwam gemiddeld een keer per week bij elkaar om activiteiten te organiseren en daarnaast contacten op te bouwen met Nederlandse groepen in de buurt en werkbesprekingen voor te bereiden met ambtenaren van de gemeente Breda. In alle vergaderingen was Nederlands de voertaal zodat de ondersteunende beroepskrachten actief mee konden doen. Vergaderingen met de achterban werden in het Nederlands en in het Marokkaans gehouden.
Het bestuur heeft heel veel activiteiten voorbereid en uitgevoerd. De meeste activiteiten werden gehouden in De Keet. Activiteitengeld was er bijna niet en dankzij eigen bijdragen van de families konden de activiteiten voor de kinderen georganiseerd worden. Zoals huis-werkmogelijkheden na schooltijd, lobbyactiviteiten en extra taallessen. Voor de ouderen werden informatie-en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze gingen over de maatschappelijke situatie in Nederland: hoe is de structuur van het onderwijs in Nederland geregeld, welke afspraken zijn er binnen de scholen en wat is de taak van ouders, wat is de bedoeling van ouderavonden en rapportbesprekingen en welke zeggenschap heb je daarbij als ouder. Voorts waren er informatie- en discussiebijeenkomsten over sociale regelingen, huisvesting en remigratiemogelijkheden waar medewerkers van betrokken instanties voor werden uitgenodigd. Vertegenwoordigers van de Cliëntenraad werden meerdere malen uitgenodigd. In 1990 is er door het bestuur zelfstandig een onderzoek uitgevoerd over knelpunten in de huisvesting. Voor het onderzoek werden er interviews gehouden met 30 huishoudens. De resultaten van het onderzoek werden samengebracht in een Rapport "Wonen in de Heuvel".

Rapport van aanbevelingen

De aanbevelingen uit het rapport zijn inmiddels ter sprake gebracht bij de gemeente Breda, zijn als knelpunten ingebouwd bij de stadsvernieuwing Heuvel en hebben na enige onderhandelingen met de directie van de Woningbouwvereniging Volkshuisvesting Breda geleid tot concrete afspraken. Het laatste is voor het bestuur en de achterban van het Marokkaans Comité Heuvel een prachtig resultaat. Het bestuur van het Marokkaans Comité Heuvel is inmiddels drie jaar actief bezig. Ze hebben een naam opgebouwd in de eigen wijk, bij de ambtenaren en afdelingen van de gemeente Breda en bij de maatschappelijke instellingen in Breda. Wat ze hebben gepresteerd is een toonbeeld naar andere initiatieven in buurten.
De activiteiten van de Marokkaanse gemeenschap in de Heuvel zijn uniek te noemen voor de stad Breda. Dat een en ander mogelijk was, is ook het gevolg van een goed woon- en leefklimaat in de Heuvel tussen Nederlanders en buitenlanders.
Het bestuur van het Marokkaans Comité Heuvel is als volgt samengesteld:

Hr. A.Yacoubi, voorzitter
Hr. B.Zerai, penningmeester
Hr. Z.Hammou , secretaris.