HISTORIE

Het doel van de vereniging

Tot doel hadden de avonden; de leden te laten Ieren en kennismaken, met zaken die van belang waren voor de maatschappelijke en culturele samenlevingsvormen. Kunst en cultuur werd dan ook geboden naar de verlangens van die tijd. Ook dienden de avonden ter ontspanning, een ontmoetingspiek waar vrouwen met elkaar van gedachten konden wisselen. Even uit de dagelijkse sleur, een plek waar energie opgedaan kon worden. Dit bestuur heeft niet stilgezeten. Een "Trimclub" werd in januari 1972 in het leven geroepen. Iedere woensdagavond bewogen 40 leden zich, verdeeld in twee groepen. Naast de "Trimclub" is er binnen de vereniging ook een groep dames actief in de creatieve sector. Enkele dames komen wekelijks bijeen om de handvaardigheden van elkaar te Ieren en steeds weer duiken er prachtige kunstwerken op die uit hun handen komen.

Veranderingen zijn er echter ook gekomen.

De verbondenheid met de parochie is losser geworden, als ook de dames die lid mogen zijn en kunnen worden. De maatschappij en sociale samenleving is veranderd alsook de betrokkenheid van velen op de kerk. Daarom zijn de bovengenoemde verplichtingen niet meer van deze tijd.Toch zijn en blijven we een damesvereniging die statutair nog verbonden is met de katholieke identiteit. Dit heeft er echter nooit toe geleid, dat dames vanuit een ander geloof geen lid konden worden. Bij de oprichting was pastor Van Hooijdonk onze geestelijk adviseur. Na zijn vertrek uit de parochie - hij ging met emeritaat - heeft zuster Clarita Wetzelaer hem opgevolgd. Daarna heeft pastor Hans van Geel het overgenomen tot heden.

Het lidmaatschap

Was vroeger de leeftijdsgrens tot 65 jaar, nu hebben we deze losgelaten.Deze beperking was gesteld om de Ouderenbonden niet voor de voeten te lopen. Vandaag de dag kunnen echter bij deze bonden al mensen van 55 jaar aansluiten en daarom hebben we de grens rond 1990 losgelaten.Nog enkele veranderingen in de samenleving zijn, de mobiliteit en het werkzaam worden buitenshuis van dames. Dames kunnen meer genieten van vrije tijd en hebben een ruime keuze aan mogelijkheden. Mede hierdoor is het ledental minder geworden. Een laatste verandering wil ik hier nog noemen omdat deze zeker voor de toekomst van belang kan zijn. In de wijk hebben zich grote verschuivingen voorgedaan qua samenstelling van de bevolking. Ouderen trokken weg. De huizen werden te groot of waren niet toegerust voor de ouder wordende mens. Hiermee kwamen huizen vrij voor allochtone bevolkingsgroepen met een andere religieuze leef- en denkwereld. We zijn nu op het punt gekomen dat ook deze dames de weg naar onze vereniging vinden en daar mogen we gelukkig mee zijn.

Wisselingen in het bestuur

De leiding van de vereniging heeft zich meerdere malen gewisseld.

 • Voorzitsters: mw. Krens, mej. Van Pruijssen, mw. Lambrechts, mw. Engelen en nu is
  mw. Labee de voorzitster.
 • Penningmeesters: mw. Trommelen, mw. Kuppens en nu is mw. Baelemans de
  penningmeester.
 • Secretaresse: mw. De Veth, mw. Grond, mw. Engelen, mw. Goossens en nu is
  mw. Borghouts en mej. Somers de secretaresses.
 • Ieder bestuur had tot doel, u als dames van een zorgeloze en prettige avond te laten genieten. In de toekomst zal nog meer creativiteit en inventiviteit van het bestuur gevraagd worden.


  Bewerking: Ria Veltman d.d. 10 oktober 2005


  Lay-out vrij bewerkt door Simon Noot