Zaartpark

Het oude Zaartpark

Het oude Zaartpark is in de jaren '50 aangelegd als een geheel van gras, boomgroepen, struiken en paden. Dit gebied was van oorsprong weiland. Door het park liepen de twee beken te weten de Turfvaart en de Zaart en de rivier de Aa of Weerijs.

Het vernieuwde Zaartpark

In 1994 is het Zaartpark vernieuwd. De gemeente Breda voerde toen een actief beleid om de waarde van natuur en landschap te behouden en te versterken. De aandacht ging vooral uit naar de waterstructuur, die grof weg vanuit het zuiden via de beken naar de rivieren (o.a. de Aa of Weerijs en de Mark) loopt en via de singels in de Mark ten noorden van Breda uitkomen. Door langs deze waterlijn iedere keer kleine gebieden om te vormen tot stukjes natuur hoopte de gemeente na verloop van tijd een aaneengesloten lijn van natuurwaarden door de stad te hebben gecreŽerd.

Zaartpark

Levend park

De wensen van de omwonenden over hoe het park er uit moest zien er de recreatieve functie van het park hebben er een grote rol in gespeeld bij het maken van de plannen. Het Zaartpark is een park waar de wandelaar ieder jaargetijde iets anders ziet. De natuurarme gazons en bosplantsoenen werden afgegraven tot een drassige situatie. Hier kon de natuur zich ongestoord ontwikkelen. Aardig hierbij was dat door het afgraven oude veenlaagjes aan de oppervlakte kwamen te liggen. Hier is spontaan een natuurlijk beekdalgrasland ontstaan met pinksterbloemen e.d. de Oranjetipjes (een vlindersoort) en andere insecten komen elk jaar weer op het kleurig en geurend vochtig bloem- en vlinderrijk hooiland af. De oude waardevolle bomen zijn bij de parkreconstructie gespaard gebleven en staan in de huidige situatie op eilandjes. Hierdoor zijn ze meer dan in het verleden imposante elementen in het park geworden.

Het Water

Het water is afkomstig van de Zaart. Dit water komt uit het Mastbos en is van een redelijke tot goede kwaliteit. Het water van de Aa of Weerijs is van een beduidend mindere kwaliteit. Daarom is het Zaartwater gebruikt om het park vorm te geven. Een bijkomend voordeel hiervan is dat bij hoge waterstanden de singels iets minder water te verwerken hebben. Dit komt omdat het Zaartwater lang in de afgegraven gedeeltes van het park wordt vastgehouden. De grotere oppervlakte aan water en oevers hebben al een leefgebied gegeven aan verschillende soorten libellen en bruine kikkers. Al met al is het vernieuwde Zaartpark een verbetering voor de natuur en de woon- en leefomgeving in de Heuvel.